Home » Wiki những câu hỏi liên quan đến thế giới công nghệ » Kích thước size khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5 là bao nhiêu?

Kích thước size khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5 là bao nhiêu?

Các kích thước size khổ giấy ở đây được tính theo chuẩn ISO 216. Đây là những kích thước được sử dụng chuẩn trong văn bản hành chính, in ấn, thiết kế,…


Kích thước khổ giấy chuẩn từ A0 tới A10 tính theo MM và IN

Kích thước khổ giấy chuẩn từ A0 tới A10

Loại giấy Chiều rộng x Chiều cao (mm) Chiều rộng x Chiều cao (in)
A0 841 x 1189 mm 33.1 x 46.8 in
A1 594 x 841 mm 23.4 x 33.1 in
A2 420 x 594 mm 16.5 x 23.4 in
A3 297 x 420 mm 11.7 x 16.5 in
A4 210 x 297 mm 8.3 x 11.7 in
A5 148 x 210 mm 5.8 x 8.3 in
A6 105 x 148 mm 4.1 x 5.8 in
A7 74 x 105 mm 2.9 x 4.1 in
A8 52 x 74 mm 2.0 x 2.9 in
A9 37 x 52 mm 1.5 x 2.0 in
A10 26 x 37 mm 1.0 x 1.5 in

Kích thước khổ giấy chuẩn từ A0 tới A10 tính theo Pixel

Độ phân giải thấp

Size 72 PPI 96 PPI 150 PPI 300 PPI
A0 2384 x 3370 3179 x 4494 pixels 4967 x 7022 9933 x 14043
A1 1684 x 2384 2245 x 3179 3508 x 4967 7016 x 9933
A2 1191 x 1684 1587 x 2245 2480 x 3508 4960 x 7016
A3 842 x 1191 1123 x 1587 1754 x 2480 3508 x 4960
A4 595 x 842 794 x 1123 1240 x 1754 2480 x 3508
A5 420 x 595 559 x 794 874 x 1240 1748 x 2480
A6 298 x 420 397 x 559 620 x 874 1240 x 1748
A7 210 x 298 280 x 397 437 x 620 874 x 1240
A8 147 x 210 197 x 280 307 x 437 614 x 874
A9 105 x 147 140 x 197 219 x 307 437 x 614
A10 74 x 105 98 x 140 154 x 219 307 x 437

Độ phân giải trung bình

Size 600 PPI 720 PPI 1200 PPI
A0 19866 x 28087 23839 x 33704 39732 x 56173
A1 14043 x 19866 16838 x 23839 28066 x 39732
A2 9933 x 14043 11906 x 16838 19842 x 28066
A3 7016 x 9933 8419 x 11906 14032 x 19842
A4 4960 x 7016 5953 x 8419 9921 x 14032
A5 3508 x 4960 4195 x 5953 6992 x 9921
A6 2480 x 3508 2976 x 4195 4961 x 6992
A7 1748 x 2480 2098 x 2976 3496 x 4961
A8 1228 x 1748 1474 x 2098 2456 x 3496
A9 874 x 1228 1049 x 1474 1748 x 2456
A10 614 x 874 737 x 1049 1229 x 1748

Độ phân giải cao

Size 1440 PPI 2400 PPI 2880 PPI
A0 47679 x 67408 79464 x 112346 95357 x 134816
A1 33676 x 47679 56131 x 79464 67351 x 95357
A2 23811 x 33676 39684 x 56131 47622 x 67351
A3 16838 x 23811 28063 x 39684 33676 x 47622
A4 11906 x 16838 19843 x 28063 23811 x 33676
A5 8391 x 11906 13985 x 19843 16781 x 23811
A6 5953 x 8391 9922 x 13985 11906 x 16781
A7 4195 x 5953 6991 x 9922 8391 x 11906
A8 2948 x 4195 4913 x 6991 5896 x 8391
A9 2098 x 2948 3508 x 4913 4195 x 5896
A10 1474 x 2098 2480 x 3508 2948 x 4195
Kích thước size khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5 là bao nhiêu?
3.4 (68%) 5 votes


About Le

Chỉ hướng dẫn những thủ thuật mình tự làm được...

Để lại bình luận của bạn!

avatar
  Đăng ký  
Nhận thông báo khi